Regulamin sklepu internetowego

Spis treści:

 1. Postanowienia wstępne i definicje.
 2. Informacje o Sprzedawcy i dane kontaktowe.
 3. Wymogi techniczne.
 4. Ogólne warunki zakupu towarów
 5. Płatności i dostawa.
 6. Prawo odstąpienia od umowy.
 7. Reklamacje i gwarancja.
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 9. Ochrona danych osobowych.
 10. Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINCJE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem platformy zakupów internetowych cezar@eu ze Sprzedawcą.
 2. Zawierając umowę ze Sprzedawcą, Klient wyraża akceptację na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że świadczenie usług powiązanych z zakupionym Towarem przed upływem terminu na odstąpienie od umowy następuje na jego żądanie.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na odległość z użyciem metody świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm., dalej jako: u.ś.d.e.), na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Kupującym, zwanym dalej Klientem, może być zarówno osoba fizyczna posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm., dalej jako: Kodeks cywilny lub k.c.), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i nabywająca Towary w związku z tą działalnością, jak też osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 5. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej na odległość z Klientem.
 6. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 7. Cena – kwota brutto w złotych polskich lub w innej walucie, którą Klient zaoferował i uiścił za zamówione Towary. Cena zawiera wszelkie daniny oraz opłaty o charakterze publicznym i jest ostateczną oraz całkowitą kwotą, do której doliczane są koszty dostawy Towaru.
 8. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający ofertę nabycia Towaru w ramach zawarcia umowy sprzedaży lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej cezar.eu Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych mogą dokonywać zakupów wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.
 9. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.
 11. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej  pod adresem eu
 12. Regulamin – niniejszy regulamin,
 13. Sprzedawca - Dariusz Bogdan Niewiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CEZAR Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński, ul. Strefowa 2, 19 – 300 Ełk, identyfikujący się numerem NIP: 5420011579, numerem REGON: 050126950,
 14. Towar – rzeczy oferowane przez Sprzedawcę w ramach jego działalności gospodarczej za pośrednictwem Sklepu internetowego, będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z Klientem,
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pomocą Sklepu internetowego.
 16. Umowa sprzedaży zawarta na odległość – umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków komunikacji na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

INFORMACJE O SPRZEDAWCY I DANE KONTAKTOWE

 1. Adres Sprzedawcy: CEZAR Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński, ul. Strefowa 2, 19 – 300 Ełk
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: cezar@cezar.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 87 620 99 00
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 32 1140 1111 0000 4156 8900 1018
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7-15

WYMOGI TECHNICZNE

Do korzystania z oferty Sprzedawcy, w tym przeglądania asortymentu prezentowanego w Sklepie internetowym oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW

 1. Umową sprzedaży zawartą na odległość objęte są nowe Towary.
 2. Wszystkie Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego oznaczone są ceną w kwotach wyrażonych w złotych polskich lub w innej walucie i zawierają podatek VAT.
 3. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie internetowym: cena za towar oraz koszty dostawy Towaru.
 4. Informacje ujawnione w prezentowanych w Sklepie internetowym ofertach nabycia Towaru nie stanowią oferty rozumianej przez pryzmat art. 66 oraz 661c., ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 k.c.
 5. Klient przed zakupem winien zapoznać się z opisem Towaru na stronie Sklepu internetowego oraz Regulaminem.
 6. Wykorzystywanie przez Klienta lub inne osoby fizyczne, prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nazwy Sprzedawcy, logo Sprzedawcy, znaków towarowych Sprzedawcy oraz innych materiałów marketingowych przynależnych Sprzedawcy (w tym elementów graficznych, układu i kompozycji) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji określonych niniejszym Regulaminem lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich, praw własności przemysłowej jest możliwe na podstawie pisemnej zgody Sprzedawcy bądź innych uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie prób odtworzenia elementów marketingowych używanych przez Sprzedawcę, szczególnie na stronie internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 7. Klient, zapoznając się z prezentowaną Sklepie internetowym ofertą Towaru, uzyskuje wiedzę o jego opisie, cechach, parametrach technicznych, cenie, kosztach wysyłki oraz o ewentualnych dodatkowych kosztach, podyktowanych specyficznym charakterem Towaru.
 8. Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę nabycia Towaru w cenie i warunkach podanych w zamówieniu w Sklepie internetowym.
 9. Zamówienia dokonywane są przez formularz dostępny w Sklepie internetowym.
 10. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka w Sklepie internetowym.
 11. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie internetowym opcji: sposób dostawy Towaru, metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 12. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 13. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta jako odbiorcy Towaru.
 14. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy między Kupującym a Sprzedawcą.
 15. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 16. Zamówienie jest przyjmowane do realizacji pod warunkiem dostępności Towaru u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności Towaru objętego zamówieniem, Klient zostaje o tym poinformowany drogą elektroniczną, przez wiadomość na adres mailowy podany przez Klienta w trakcie wypełniania formularza zamówienia, co do stanu zamówienia, w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 17. W przypadku, gdy Towar jest w danej chwili niedostępny, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, o czym bezzwłocznie poinformuje Klienta i zwróci uiszczoną płatność za Towar w ciągu trzech dni roboczych.
 18. Sprzedawca oświadcza, iż oferowane w Sklepie internetowym Towary są wolne od wad.
 19. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością domeny internetowej Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 20. Przeglądanie asortymentu Sprzedawcy nie wymaga zakładania konta w Sklepie internetowym.
 21. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez założenie w nim konta, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym składanym zamówieniu.

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Klient dokonuje płatności (uiszczenia Ceny Towaru) przez płatność elektroniczną – przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy lub za pośrednictwem platformy płatniczej PayNow, za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Klienta, kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego Towaru w punkcie odbioru.
 2. Klient obowiązany jest uiścić płatność w całości, niezwłocznie po złożeniu zamówienia na dany Towar.
 3. W przypadku niektórych metod płatności ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący zamawiając Towar w Sklepie internetowym akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 5. Dostawa Towaru następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 72 godzin od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy, stanowiącej uiszczenie Ceny za Towar, chyba że opóźnienie w dostawie jest skutkiem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Ceny przesyłek określone są w cezar.eu/transport/
 7. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i koszt dostawy.
 8. Dostawa odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu działającego jako przedsiębiorstwo kurierskie.
 9. Przy każdym z Towarów podawany jest w sposób zautomatyzowany czas przygotowania zamówienia do wysyłki i okres wymagany na dostarczenie przesyłki do Klienta, rozumiany jako wymiar czasu, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do momentu zrealizowania przez przewoźnika dostawy, w którym to okresie uwzględniane są tylko dni robocze. Przesyłki w ramach zamówienia są przez Sprzedawcę przygotowywane i nadawane w różnym czasie.
 10. Klient otrzymuje poprzez wiadomość wysyłaną na pocztę elektroniczną, na adres podany w trakcie składania zamówienia, dane przewoźnika realizującego dostawę wraz z numerem listu przewozowego.
 11. W przypadku nieodebrania, odmowy przyjęcia przesyłki lub odmowy zapłaty za pobraniem przez Klienta w sytuacji, gdy przesyłka nie posiada uszkodzeń, a Towar jest zgodny z umową, Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Kupującego o zapłatę kwoty zamówionego Towaru, a także wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu – w tym kosztów związanych z przesyłką, doręczeniem Towaru za pośrednictwem, profesjonalnego przewoźnika oraz magazynowania Towaru.
 12. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm., dalej jako: u.p.k.) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w § 6 pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 3. w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego Towaru
 4. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 5. Zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przesłane w formie elektronicznej na adres sklep@cezar.eu lub w formie przesyłki pocztowej poleconej na adres Dariusz Bogdan Niewiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CEZAR Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński, ul. Strefowa 2, 19 – 300 Ełk.
 7. Oświadczenie może być złożone na formularzu, według załącznika nr 2, określonego art. 12 ust. 9 u.p.k.
 8. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 9. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez Konsumenta, prześle na dany w toku składania zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 11. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 12. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 13. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 15. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 17. umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 18. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 20. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 21. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 22. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu.
 23. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 24. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech u funkcjonowania towaru.
 25. Jeżeli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wartości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie Towaru bądź podczas składania zamówienia.
 26. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. W przypadku wystąpienia wady Towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Na mocy art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za wady Towaru na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona w przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy tytułu XI, działu II, dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Jeżeli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy Klient zobowiązany jest do dostarczenia Towaru, w przypadku Konsumenta na adres Sprzedawcy, na adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 7. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie internetowym.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1669 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1669 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (dalej jako: RODO), jest Dariusz Bogdan Niewiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CEZAR Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński, ul. Strefowa 2, 19 – 300 Ełk, identyfikujący się numerem NIP: 5420011579, numerem REGON: 0501 26950, zwany dalej „Sprzedawcą” lub „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres mailowy cezar@cezar.eu , bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby przedsiębiorstwa Administratora.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta i innych osób w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • obsługi zapytań klienta, w tym m.in. korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 • rozpatrywania zgłoszeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi oraz gwarancji, jak również przechowywania dokumentacji zgodnie z wymogami rachunkowo-księgowymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 • jeżeli Klient i inne osoby wyrażą na to zgodę, dane są również przetwarzane do celów marketingowych, wysyłania informacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Klient (i inne osoby) może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, w tym swojego adresu mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane przez oświadczenie w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres mailowy Administratora i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży mogą być przetwarzane przez czas trwania umowy sprzedaży oraz do czasu upływu terminów służących do dochodzenia roszczeń z przedmiotową umową związanych. W przypadku danych przetwarzanych na innej podstawie, okres retencji danych wynika ze stosownych przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie podmiotom trzecim.
 3. Odbiorcami danych Klientów mogą być:
 4. w przypadku Klientów korzystających z dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wskazanemu przez niego przewoźnikowi lub pośrednikowi, realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 5. w przypadku Klientów korzystających ze sposobu płatności w postaci płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przez niego podmiotowi obsługującemu wyżej wymienione płatności,
 6. dostawcy infrastruktury IT, inne podmioty obsługujące i wspierające działalność Administratora, na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 7. podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.
 8. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe.
 9. O ile nie wyłączają tego przepisy prawa, ma Pan/Pani prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie Pani/Pan danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia realizacji zamówienia i obsługi Klienta.
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta, Administrator nie korzysta z procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.)
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070 z późń. zm., treść dostępna on-line pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546).
 7. Postanowienia dotyczące Towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 8. W przypadku ewentualnego sporu wynikającego z postanowień Regulaminu, z Klientem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.